• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte over de maand mei 2017 een beleggingsresultaat van 1,19 %. Het resultaat over 2017 bedraagt 6,59 % en het totale rendement sinds oprichting (1 mei 2008) bedraagt 129,88 %. De genoemde rendementen zijn na kosten.

Marktontwikkelingen afgelopen maand

Wederom een vriendelijke stemming op de aandelenmarkten. De aandelenindices liepen verder op, ondanks de tegenwind die aandelen in de energiesector ondervonden van de druk op de olieprijs.

De markten zijn opvallend rustig wat onder meer tot uiting komt in een historisch lage volatiliteit. De geschiedenis leert dat hieraan onherroepelijk een einde komt maar leert ons helaas niet wanneer dat dan gaat gebeuren.

Aandelen zijn inmiddels aan de dure kant. Diverse waarderingsmodellen signaleren, wederom in historisch perspectief gezien, een hoge waardering. Daar staat tegenover dat nog nimmer in de ons bekende historie er een langdurige periode is geweest dat de rente rond het nulpunt schommelde. Het is vooral dit laatste fenomeen dat er voor zorgt dat aandelen nog immer een aantrekkelijk alternatief vormen voor belegging.

Opvallend is de gestage opmars van de euro dit jaar. De euro is ten opzichte van de US dollar dit jaar met een kleine 7 % in waarde gestegen. De Amerikaanse S&P 500 aandelenindex is dit jaar ruim 7 % gestegen en er blijft dus voor de euro gedomineerde belegger per saldo nagenoeg niets over. Ook ons fonds heeft daar in enige mate last van; de in US dollar genoteerde beleggingen bedragen rond de 20 % van het fondsvermogen.

De maandelijks persconferentie van de ECB kende geen verrassende mededelingen. Het is volgens de ECB nog te vroeg om aan afbouw van de maandelijkse geldinjectie ad. 60 miljard te denken, niettegenstaande de positieve ontwikkeling van de economie in de eurozone.

Zoals al eerder gememoreerd, de huizenmarkt vaart hier wel bij. Het schijnt dat in Amsterdam, de stad met de meest oververhitte vastgoedmarkt van Nederland, ca. 25 % (!) van de huizen wordt gekocht zonder hypotheek. De conversie van liquiditeiten naar onder andere onroerend goed door particulieren is nog in volle gang.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

De koersontwikkelingen in bepaalde sectoren van de markt beginnen toch tekenen te vertonen van uitzonderlijk positivisme. De kans dat de markt eerdaags wat corrigeert is niet ondenkbeeldig. Voor uw beheerder zijn de waarderingen en de lage volatiliteit reden om wat gas terug te nemen. Deze maand verkocht het fonds een aantal callopties op de index met de portefeuille als dekking. Voor een deel van de portefeuille werd middels een derivaat bescherming ingebouwd tegen koersdalingen.

De verzwakking van de olieprijzen was aanleiding om de geschreven putopties op Transocean te sluiten. De nog te behalen extra winst op deze positie was marginaal, en in een worst-case scenario kan het verlies een veelvoud bedragen.

De cashpositie, na aftrek van latente verplichtingen uit hoofde van geschreven putopties bedroeg per de maandultimo ca. 14 %.

Den Haag, 1 juni 2017

Michiel Goris

Download het volledige maandbericht van mei 2017 (PDF)